W zależności od modelu oferowane przez nas alkomaty, wykorzystywane do celów prywatnych (zakup konsumencki), objęte są programem ”12 lub 24 miesiące darmowych kalibracji". Oznacza to, że urządzenia kalibrowane są bezpłatnie i bez limitu, w okresie 12 lub 24 miesięcy od daty zakupu przez klienta końcowego*.

* Szczegółowe informacje o programie "12 / 24-miesiące darmowych kalibracji" można uzyskać: pod numerem telefonu 22 852 11 38 (poniedziałek - piątek, 8:00 - 18:00), u partnerów handlowych oraz w dokumentacji dołączonej do urządzenia. Koszt dostarczenia alkomatu do serwisu i jego odesłania po wykonaniu kalibracji leży po stronie Klienta. Program dotyczy wyłącznie wyłącznie konsumentów, tj. osób fizycznych, które nabywają rzecz ruchomą w celu nie związanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.